Photo Friday: Happy Birthday, United States

Ted Eytan, MD